c3d2-wiki/DNS.mw

56 lines
870 B
Plaintext

== Tools ==
=== Version von BIND herausfinden ===
dig @candela.digital.udk-berlin.de. version.bind chaos txt
host -c chaos -t txt version.bind candela.digital.udk-berlin.de.
== Domains ==
Folgende Domains stehen uns zur Verfügung:
{|
! [[Domain]]
! durch
|-
| c3d2.de
| [[user:Alien8|a8]]
|-
| cccdd.de
| [[user:morphium|morphium]]
|-
| c3dd.de
| [[user:morphium|morphium]]
|-
| dresden.ccc.de
| delegiert vom [[CCC|Mutterschiff]]
|-
| datenspuren.de
| [[user:Alien8|a8]]
|-
| pentamedia.org
| [[user:Astro|Astro]]
|-
| codetu.be
| [[user:Astro|Astro]]
|-
| hackerspace-dresden.org
| [[user:koeart|koeart]]
|-
| netzbiotop.de
| [[user:Alien8|a8]]
|}
== Siehe auch ==
* [[SSL]]
= [[Wetu/Bind]] =
Unser Setup (eingebundener [[Wetu/Bind | Artikel ''Wetu/Bind'']]):
{{:Wetu/Bind}}
== Publish SSH Host Key Fingerprints in DNS ==
* [[SSHFP]]
[[Kategorie:Wissen]]