Преглед на файлове

generalize lib/make-bootable-image.nix

dabus
Emery Hemingway преди 9 месеца
родител
ревизия
0c69706e39
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    nixos-modules/lib/make-bootable-image.nix

+ 1
- 1
nixos-modules/lib/make-bootable-image.nix Целия файл

@@ -5,7 +5,7 @@ pkgs.stdenv.mkDerivation {
5 5
  name = "boot.qcow2";
6 6
 
7 7
  nativeBuildInputs = with pkgs.buildPackages; [
8
-  config.system.build.qemu
8
+  buildPackages.qemu_test
9 9
   utillinux
10 10
   zstd
11 11
  ];

Loading…
Отказ
Запис