Browse Source

Syncronize with Genode 20.02

- Update archive hashes
- remove base-linux package
- use new manifest format
- convert flake.lock to new format
tags/20.02
Emery Hemingway 1 year ago
parent
commit
025906c214
5 changed files with 123 additions and 135 deletions
 1. 20
  9
    flake.lock
 2. 4
  24
    flake.nix
 3. 4
  2
    gen-list.sh
 4. 95
  93
    genodelabs-list.nix
 5. 0
  7
    nfeske-list.nix

+ 20
- 9
flake.lock View File

@@ -1,11 +1,22 @@
1 1
 {
2
-  "inputs": {
3
-    "nixpkgs": {
4
-      "inputs": {},
5
-      "narHash": "sha256-NB+H7zK3BB//zM127FqgbG4iAfY+nS/IOyO+uGWA5Ho=",
6
-      "originalUrl": "nixpkgs",
7
-      "url": "github:edolstra/nixpkgs/7845bf5f4b3013df1cf036e9c9c3a55a30331db9"
8
-    }
9
-  },
10
-  "version": 3
2
+ "inputs": {
3
+  "nixpkgs": {
4
+   "info": {
5
+    "lastModified": 1584015812,
6
+    "narHash": "sha256-oDj4g9nL3fp3xh0jAPZSHiucDxkLXA/rO3uM8L6kE0Y="
7
+   },
8
+   "inputs": {},
9
+   "locked": {
10
+    "owner": "NixOS",
11
+    "repo": "nixpkgs",
12
+    "rev": "a3735dcbd7b2530ae3bcf73fd91e1ca6aa9449e7",
13
+    "type": "github"
14
+   },
15
+   "original": {
16
+    "id": "nixpkgs",
17
+    "type": "indirect"
18
+   }
19
+  }
20
+ },
21
+ "version": 4
11 22
 }

+ 4
- 24
flake.nix View File

@@ -33,25 +33,9 @@
33 33
        done
34 34
 
35 35
        local drv=$out
36
-       echo -n '{' >> $manifest
37
-       if [ -d $drv/bin ]; then
38
-        echo -n ',bin={' >> $manifest
39
-        find $drv/bin/ -type f -printf ',%f={mapKey="%f",mapValue="%p"}\n' >> $manifest
40
-        echo -n '}' >> $manifest
41
-       fi
42
-       if [ -d $drv/lib ]; then
43
-        echo -n ',lib={' >> $manifest
44
-        find $drv/lib/ -type f -name '*.lib.so' -printf '%f "%p"\n' \
45
-         | awk '{print ","gensub(/.lib.so/, "", 1, $1)"={mapKey=\""$1"\",mapValue="$2" }"}'>> $manifest
46
-        echo -n '}' >> $manifest
47
-       fi
48
-       if [ -d $drv/tar ]; then
49
-        echo -n ',tar={' >> $manifest
50
-        find $drv/tar/ -type f -name '*.tar' -printf '%f "%p"\n' \
51
-         | awk '{print ""gensub(/.tar/, "", 1, $1)"={mapKey=\""$1"\",mapValue="$2"}"}'>> $manifest
52
-        echo -n '}' >> $manifest
53
-       fi
54
-       echo '}' >> $manifest
36
+       echo -n '[' >> $manifest
37
+       find $out/ -type f -printf ',{mapKey= "%f",mapValue="%p"}' >> $manifest
38
+       echo -n ']' >> $manifest
55 39
       '';
56 40
       meta = {
57 41
        license = [ "LicenseRef-Genode" ];
@@ -63,13 +47,9 @@
63 47
    expand = baseUrl: listing:
64 48
     builtins.listToAttrs (map (unpack baseUrl) listing);
65 49
 
66
-   nfeske = expand "http://depot.genode.org/nfeske/bin/x86_64/"
67
-    (import ./nfeske-list.nix);
68
-
69
-   genodelabs = expand "http://depot.genode.org/genodelabs/bin/x86_64/"
50
+   pkgs = expand "http://depot.genode.org/genodelabs/bin/x86_64/"
70 51
     (import ./genodelabs-list.nix);
71 52
 
72
-   pkgs = nfeske // genodelabs;
73 53
   in {
74 54
    packages = {
75 55
     x86_64-linux-x86_64-genode = pkgs;

+ 4
- 2
gen-list.sh View File

@@ -9,9 +9,11 @@ fi
9 9
 
10 10
 echo "/* DO NOT EDIT - this file generated by gen-list.sh */ ["
11 11
 
12
-find $1/public/genodelabs/bin -name '*.tar.xz' -print \
12
+cd $1
13
+
14
+find public/genodelabs/bin -name '*.tar.xz' -print \
13 15
 	| sort \
14
-	| awk --field-separator / '{print $7" "$8" "$0}' \
16
+	| awk --field-separator / '{print $5" "$6" "$0}' \
15 17
 	| while read NAME VERSION LOCAL
16 18
 do
17 19
 	TAR_PATH=`realpath $LOCAL`

+ 95
- 93
genodelabs-list.nix View File

@@ -1,95 +1,97 @@
1 1
 /* DO NOT EDIT - this file generated by gen-list.sh */ [
2
-{name="acpica";value={sha256="1hhg4r72cnrvkxsxp61wln8xpm2n21vc7dwvh4snf68hs4rsixb4";version="2019-11-25";};}
3
-{name="acpi_drv";value={sha256="158f41m2ngzvhz56wph05kb1zwx59b3h1kglqqvlwhmkri2jr9rm";version="2019-11-25";};}
4
-{name="ahci_drv";value={sha256="0xfihs1927nvv5v6nzns9g6rhv69j8y4wdk7iqy7m4r7wfbaazv5";version="2019-11-25";};}
5
-{name="backdrop";value={sha256="1in2wiizdawbhn34ima3rjdsqvvargzmhlxfvxphhm00bdh0lk32";version="2019-11-25";};}
6
-{name="base-nova";value={sha256="0gz5iy1sqkmmzbxa2hrp2agqphvdj4hh750cbqgky6iqlalnzzzm";version="2019-11-25";};}
7
-{name="bash-minimal";value={sha256="0r8lrnc00z5ax8p93vrka96bhdd6i0czfrkn7avhwb7dfr54ln2n";version="2019-11-18";};}
8
-{name="boot_fb_drv";value={sha256="1015z7m7bfzx3ff83n83mzvx6ypc19i0bdan0ndrz51rgvd8x68q";version="2019-11-25";};}
9
-{name="cached_fs_rom";value={sha256="06fls4yyzm30wcx4clwfbxqp43n73ladb9mb9a8fbbcmc212pc7k";version="2019-11-25";};}
10
-{name="chroot";value={sha256="1xr9812v9cniglhl8y6fz5i1n5npb4bjprjgbxcid8bjbb5d1hkf";version="2019-11-25";};}
11
-{name="clipboard";value={sha256="1x3g3ryrmsj3rxsiqnfsrgkwh8dap2xlzgjmx7xdf3wcd2cana9c";version="2019-11-25";};}
12
-{name="coreutils";value={sha256="0gffwyqishv8x720lia8fdm3xgknrfxaq2y4cp89a0w0js4q2zjf";version="2019-11-18";};}
13
-{name="coreutils-minimal";value={sha256="0allksbv2kq03yc0mr7bm2m65va36g64592n36b916dnlmbdjbyw";version="2019-11-18";};}
14
-{name="curl";value={sha256="0zcvqhd7dwqd0nvn7ixgzaf9px9axsn61i00w5zin9hckg3hgr5p";version="2019-11-18";};}
15
-{name="decorator";value={sha256="09nzwl3swf874md5qzvy8kykx56rzdk382vxhx5j7ci0f35h2lrm";version="2019-11-25";};}
16
-{name="depot_download_manager";value={sha256="1xlaf7bpi3r5qk2g4lk4z6zm199rw2bp8h16zhwpciqv2nc4c61y";version="2019-11-25";};}
17
-{name="depot_query";value={sha256="0g380cnnxf9zyh6gfnsi734dsxpcxfi69cfd1lkib5p3dam92y89";version="2019-11-25";};}
18
-{name="driver_manager";value={sha256="1c5lgrfirf66qyf959qj9i4i23c50wjajf9rnqnfmk0q8r7qbsx5";version="2019-11-25";};}
19
-{name="e2fsprogs-minimal";value={sha256="0fpg7j3k3bvxckajh6n7xzq30l9w703mvrlwyq9378kflfsd5wsb";version="2019-11-18";};}
20
-{name="expat";value={sha256="18y1nbhc3w7yhhkx3ddwl63j63mjlgk3gpbv1zw7wkr7sb9npva9";version="2019-11-25";};}
21
-{name="extract";value={sha256="1rn384dhqj49xfapxb9a9bmnrlw7j87mz2h7cr4n5whnl9nic5cx";version="2019-11-25";};}
22
-{name="fetchurl";value={sha256="157v5h95f7xccf04d8fqgadrsipn488d8wgrql8ddhvqndhcgagq";version="2019-11-25";};}
23
-{name="file_terminal";value={sha256="16q76yqyxyqixmr3i7nkg2920cd94cvxqdpkkkqcwkvbinrdl127";version="2019-11-25";};}
24
-{name="freetype";value={sha256="18dbl4klfgywia8732n8vs2m99v7yc0b3m2960l8ixw1i5ppaap7";version="2019-11-18";};}
25
-{name="fs_query";value={sha256="13yzj7ysh48pz5q04pdkwshmwpbcxp7ds715wzin6wfv79jrhhzh";version="2019-11-25";};}
26
-{name="fs_report";value={sha256="1mrgr8klr9dbzimknnqlcpazpzdsvwgk3xc9rpyrxgbxa0qj666z";version="2019-11-25";};}
27
-{name="fs_rom";value={sha256="13593jd0mlzkszi8nqsn6czgyg6112mnw6igd2iimyzqqrmbjpd3";version="2019-11-25";};}
28
-{name="fs_tool";value={sha256="09n7kbxfwngy1f8c76hphk0ifv0pifqfrkb167ymifb7wrg1xf7j";version="2019-11-25";};}
29
-{name="global_keys_handler";value={sha256="154lra1bm4gy05k71w874rn8a680aq04vmj5im64b5igdv1m3jra";version="2019-11-25";};}
30
-{name="gpt_write";value={sha256="0ps6852sd4asv0nd02pasfrxdmm225gnda5mfssx633kml2nbi7d";version="2019-11-25";};}
31
-{name="init";value={sha256="0bcghxhxdxlbj5ly9yxjmfjnr85d2ajb3l74ksn99hhqy1bcb5ra";version="2019-11-25";};}
32
-{name="input_filter";value={sha256="1vj98k7awgzpdp8kn12ws804f6wpvr6rd3230whlvdrnvafbldhy";version="2019-11-25";};}
33
-{name="intel_fb_drv";value={sha256="0kkh46251svsvaih162d0rc2kdpkg6p8c9aiz1jwrnvw7wpni722";version="2019-11-25";};}
34
-{name="ipxe_nic_drv";value={sha256="1381q8k0f9bygiyh5zr3xhsjz43k38fnc2alh1d98f7gxp9ikmn9";version="2019-11-25";};}
35
-{name="jpeg";value={sha256="1gbvkr77v0l4ndsff5igy7blgih0jz67bsf8983h9fdk5nl21j17";version="2019-11-18";};}
36
-{name="libarchive";value={sha256="0qdkqlhqhfwqyk8wjckf4rig7nw2schrf8dlp0q7488yjidwx9f3";version="2019-11-18";};}
37
-{name="libc";value={sha256="1rixdv78bpmh4k4icd582a7sj9316hh1vl3ydgvl6bnkpczlx9wj";version="2019-11-25";};}
38
-{name="libcrypto";value={sha256="18swxx662nslm5r421vkcxb7aa839vgjav8d7syhwrzz9kz82mzv";version="2019-11-18";};}
39
-{name="libiconv";value={sha256="1kk3s5jpvg3skz0zpbsjyf28q3mvpa2jhshjhw3jp5qv8llxximp";version="2019-11-18";};}
40
-{name="liblzma";value={sha256="0ackkrby1kk82hz77plw10npj6grvyd516b2hfikn0zi981wilmp";version="2019-11-18";};}
41
-{name="libpng";value={sha256="17ibpmn5cdi4jipica15d70crwyl956z3wp2vzwv67cr635hin0p";version="2019-11-18";};}
42
-{name="libssh";value={sha256="12063m22lz39dlcp5gss9bgmwpg3ahdc0b9iah9gjziaxcik9wrj";version="2019-11-18";};}
43
-{name="libssl";value={sha256="1p9d9i7pqvjn7lb0578kf00xw5k7aknx7b3cmxqx5lvg1naw2xwm";version="2019-11-18";};}
44
-{name="log_core";value={sha256="1af503b4hfj7dy911jgy5w5p1jl170aqqbdi2163gkcjas466ir5";version="2019-11-25";};}
45
-{name="menu_view";value={sha256="0qcc5054zn0dxs4d3ihm7b5ss899wnzqdi7y65xiipyswsdc0460";version="2019-11-25";};}
46
-{name="mesa";value={sha256="0xk1014yh94llbm4hf6j7jz6zl1fg9zsxmh8pgjzyhqd9lwp28r1";version="2019-11-25";};}
47
-{name="nano3d";value={sha256="0q2sb4w9wrvvp5y72b7cq0xig5q26q7ks4yjpfjmfpdmrf6jb08m";version="2019-11-25";};}
48
-{name="ncurses";value={sha256="1fwc8hknf1f7v7aygiqlam2b5l06p44ghz4skaqr6gai3aqzyhys";version="2019-11-18";};}
49
-{name="nic_router";value={sha256="1sakmkwdp7w7az9z83nmq7m54pnhixdfsa7nvi80mcsdqfba7ls0";version="2019-11-25";};}
50
-{name="nit_fader";value={sha256="1mf85aasng8ckbn7rq25v5m53vwg5nik0230infici179vsspb5d";version="2019-11-25";};}
51
-{name="nit_fb";value={sha256="16yq10m9v9h43bvxg2bdak6sghgp0fnrk9p2jr06xy68s96fah4b";version="2019-11-25";};}
52
-{name="nit_focus";value={sha256="1k1ff54wmm8sxvdiqmnba6mpkvhbhlq3iajvgidybx8myip0mcih";version="2019-11-25";};}
53
-{name="nitpicker";value={sha256="17h61ps2vfh59ycy3r7psaf5x5mi209qmgxjgd52zfvid405krns";version="2019-11-25";};}
54
-{name="noux";value={sha256="1syzbrmwcys574wgr9l2i1i59z8kzvv7xbqaqac5rnq86hwpbkxp";version="2019-11-25";};}
55
-{name="nvme_drv";value={sha256="1fxh01gpqn1b9yiqad76sjwzs00vfb3i8ns081z1h62sr2vmkl8b";version="2019-11-25";};}
56
-{name="part_block";value={sha256="1jf6c8075rlyx2z315w2aa59a6b067pmkyjylliica8inf1z9wyj";version="2019-11-25";};}
57
-{name="platform_drv";value={sha256="02hxdd512943g6isc95zxzyb9nhsx5c5f997fb60isdsv80amh09";version="2019-11-25";};}
58
-{name="posix";value={sha256="07l4f8qjs9b9ibmxx51271mjlq6r2ajidj875m4wjjdg26cs1s55";version="2019-11-25";};}
59
-{name="ps2_drv";value={sha256="1q4qcjw12jks0wmzfbc986y6dc6xa99vkm7zfnxy1ja5ny0qgh29";version="2019-11-25";};}
60
-{name="qt5_component";value={sha256="12czsps2vb3s54ri1x9lmhifv8f4c80xfs9g449lh9snm6kbdq4s";version="2019-11-25";};}
61
-{name="qt5_core";value={sha256="0krjljavcnqnkrlkn22g8v35ivn2vhkdsrrz8zr8afiib1qmmw9m";version="2019-11-25";};}
62
-{name="qt5_gui";value={sha256="0j32da7g70q5rfkph41wkpm30n6x7wnyfg58pl16ddpljpj3yf32";version="2019-11-25";};}
63
-{name="qt5_printsupport";value={sha256="07scrin0psz964v3mnqmsf6rrjwgx9308yafsbjs2g8nnmki64l0";version="2019-11-25";};}
64
-{name="qt5_qjpeg";value={sha256="1lx9frrmyxb53mcm2vf1kgphk168wwnvh43yikp8bws4srbcbdk6";version="2019-11-25";};}
65
-{name="qt5_qpa_nitpicker";value={sha256="0993a523c3xi15ma3xh896r8kj4awwfa89d45xsggl99aqam17bp";version="2019-11-25";};}
66
-{name="qt5_textedit";value={sha256="1j67hjcmbwsmwmk983b5xab28c9m50w3h9k3vmkwxdry05zf1rkr";version="2019-11-25";};}
67
-{name="qt5_widgets";value={sha256="0bs61y02gwgixymp2qpg72lya68cf4g672fahcb0fh36iyw7bzwa";version="2019-11-25";};}
68
-{name="ram_fs";value={sha256="1wms0nq9xkd3nvw01gnk6hvzdnad6ghzcz48gbwj59hs7q7f0k7r";version="2019-11-25";};}
69
-{name="report_rom";value={sha256="197851q4z2hh2n0bqxq2i99pjyjipigwiv6gg7685c2c41jqx2ql";version="2019-11-25";};}
70
-{name="rom_filter";value={sha256="0390w49hvax0j47c780kp8cbhss789mvynwqavn0am918hhx19p9";version="2019-11-25";};}
71
-{name="rom_reporter";value={sha256="0jlf9fidq6vnyv59giif7zz1yg60mg6b4kl3lc85d3mnh1x7arws";version="2019-11-25";};}
72
-{name="rtc_drv";value={sha256="164a8yvjc4d4qgl5jvw2xp5i4kb1rw0fpyw588m7b4pflyal04bg";version="2019-11-25";};}
73
-{name="rump";value={sha256="0qgnc1dh1f28yi59pvy759ryp9ackrf3ckq9snldiqgbmsjlpc1a";version="2019-11-25";};}
74
-{name="sculpt_manager";value={sha256="1793mgm6c8rdw90933ffgjfmvmkaxdm3jy4d2zq6jdwvllvj9sd1";version="2019-11-27";};}
75
-{name="solo5";value={sha256="1l134kfvkscmk8yvh3yk0hdqf7x9aqphzm44hpdqix9qfkg0142g";version="2019-08-27";};}
76
-{name="stdcxx";value={sha256="11k0zq63alfhgcj6nkkc7i332rhdhl9z4x35xir3qvjzy3pxcvl9";version="2019-11-18";};}
77
-{name="terminal";value={sha256="13d4749wgshipx2aiqc22avc32yhxmaglh7aav2g64593n27zx1x";version="2019-11-25";};}
78
-{name="terminal_log";value={sha256="1wcmc79bkjl52b3r37d21z83b0dxdvp64iq4hxq7qx9aljvxcsjb";version="2019-11-25";};}
79
-{name="themed_decorator";value={sha256="13hj4cgzn4gl15p56wfkcw4bp467v7czm48jx46bw651lbdypjh1";version="2019-11-25";};}
80
-{name="usb_block_drv";value={sha256="0q87vb9pzfc8gwsawxqzbxvha8v5npkfgcxx22ghr52mms57gafb";version="2019-11-25";};}
81
-{name="usb_drv";value={sha256="1mf8bdn150fph1jxrmf1ak2qams65db8p2bm8xq6gmb9bvdvpmkz";version="2019-11-25";};}
82
-{name="vbox5-nova";value={sha256="033ri0x5f7p8jbgzy6vq40aamrn7j0fxv1f15pz5i9m8ra9z8sjd";version="2019-11-25";};}
83
-{name="verify";value={sha256="1iyi1cpbv97g2ak3hf710g9vmlw0s3nzhn6z7x2avrcqlsnvv62s";version="2019-11-25";};}
84
-{name="vesa_drv";value={sha256="1mdx7fn95vwhh2r0mfqdjalcldya4xyazmd6mmvdkp46w7x2qiwl";version="2019-11-25";};}
85
-{name="vfs";value={sha256="0jmrgrj8vs8vb9bbh3g2zjckv2dd2ri7wm2zqz2p5v7zd09bvgq1";version="2019-11-25";};}
86
-{name="vfs_import";value={sha256="0i07zmr5nm18lhb75kfxq5nv6ays97865zx9qrxvz261qvxwjxbs";version="2019-11-25";};}
87
-{name="vfs_jitterentropy";value={sha256="0p4ilns3n31gqbj5vasgymfzx6wi7pmgjl1vksfsan68v5g3izjs";version="2019-11-25";};}
88
-{name="vfs_lxip";value={sha256="1sz4dl87whd0cbwgrh4fz0114rji6amqm1zbknf9sllbrx4575wv";version="2019-11-25";};}
89
-{name="vfs_ttf";value={sha256="04cdazprrp9622027bb183b2wd4cqanzksgz6wjiyrc69dzmpjms";version="2019-11-25";};}
90
-{name="vim-minimal";value={sha256="16w47x3i2wlnfg50mka7isn5k00svf92q3w036g9by7x6ddq1x7s";version="2019-11-18";};}
91
-{name="wifi_drv";value={sha256="1laqlpd2nhm3k71n50pfwpbxv0xv1lym7pqdf0mh69cb3dq2rq90";version="2019-11-25";};}
92
-{name="window_layouter";value={sha256="0blj35kl77krsqpdkcpx4aibbkr842h5km2iwiafgz7xqbgarg2p";version="2019-11-25";};}
93
-{name="wm";value={sha256="041l2wdqzaih3rzppbdx3him6ijdkk7sv60vn1jxas691w38z12k";version="2019-11-25";};}
94
-{name="zlib";value={sha256="1bhzznv4gq5azgr7g3g53kbg4fxh5xp7405id89gm75fl4bcnr4b";version="2019-11-18";};}
2
+{name="acpica";value={sha256="1h320zxi9asyw0i803dalq92pyzssrd68bx93ahhqxxfqsxi1glx";version="2020-02-27";};}
3
+{name="acpi_drv";value={sha256="057l2yk2z7xixpyw4zwi0av5yz7baqm9914hk123k94d4l13w77y";version="2020-02-27";};}
4
+{name="ahci_drv";value={sha256="0a994iv37jh1hjrgmcan3kn574hqqagd6ibklx4cqjdwifib0f78";version="2020-03-08";};}
5
+{name="backdrop";value={sha256="1fijvcaxdwg2z7f029ijisw0yinxgg95jnrip108nm49xv7cg3i0";version="2020-02-27";};}
6
+{name="base-nova";value={sha256="04v14fw3hzmfr5gqfajrb505p6scdzajdrshxz83828krf2d4q5r";version="2020-02-27";};}
7
+{name="bash-minimal";value={sha256="1q9d0qbhxcvfhpa481shrl7329k6vn14qy8r4qfkhp714a50iqd0";version="2020-02-19";};}
8
+{name="boot_fb_drv";value={sha256="01fcvqj9nch9j5nxg2q2dy3wsrr6k7ksa7vajxfsg6vmxx4k9x9s";version="2020-02-27";};}
9
+{name="cached_fs_rom";value={sha256="0y1245ica1a272rbj52pq8vl383pjlzzh6p7i5cs6cwffadz496m";version="2020-02-27";};}
10
+{name="chroot";value={sha256="1ffkm8fmmyxsa7khbw47809c69rzzdq5wj7gpj4bdk5ahzajk13s";version="2020-02-27";};}
11
+{name="clipboard";value={sha256="1xs7gxgnq2na7xqmlxpp6kq85n0w96s92k4zz8c0id916ny1jkin";version="2020-02-27";};}
12
+{name="coreutils";value={sha256="0pzm9zhym4gfn3rpg38mc3i2ng82pb3f1lm2d6h5zwv9l2ljnkdp";version="2020-02-19";};}
13
+{name="coreutils-minimal";value={sha256="06l6h72nnlvj8a7xk28rvd2li083nmbpyssxry75aa2bcr9sqjvp";version="2020-02-19";};}
14
+{name="curl";value={sha256="0ng7aa4k89kln1mfna1rbsd0c32h6rbv1c5cmm6imapkkw3ilb45";version="2020-02-19";};}
15
+{name="decorator";value={sha256="1dz0mj7lk74kv42lx42bzi1jkicc3xchihmcffxbkxl02y8gaz77";version="2020-02-27";};}
16
+{name="depot_download_manager";value={sha256="1pxi6vp41my6yrx9mkbsqqpbgmdshn58dif8pz3kh727c0rjv0c7";version="2020-02-27";};}
17
+{name="depot_query";value={sha256="102p8cf0lja5inv9psy46vfz9kd1zcgbj0g1m6sn495g67rk9ji7";version="2020-02-27";};}
18
+{name="driver_manager";value={sha256="1fvhy7204p2848l1v56l5bphlrwink2fk87lbzzy4jw5y6kx4jik";version="2020-02-27";};}
19
+{name="e2fsprogs-minimal";value={sha256="012mz06xjygw3c0grglxf8p25glcvyrid715xgci68s5wcaqp925";version="2020-02-19";};}
20
+{name="expat";value={sha256="13wk0is6y0y1yc2jpc5iw3f19fpsyg4cl3c7ig7i246zgy1r5xhv";version="2020-02-27";};}
21
+{name="extract";value={sha256="1na5bkc5gd3kyvg0qgy83q24q4d7irqimfsbkbqf51wlmdq00nrr";version="2020-02-27";};}
22
+{name="fetchurl";value={sha256="0m7akq6gln2vljqbvrwp0dbz71xwsr15cbiin9srmh118pll7w6n";version="2020-02-27";};}
23
+{name="file_terminal";value={sha256="09kpw7prmlh119md4yydhb5v6x1zvvrb33d9wz7z5p8j2884yb4w";version="2020-02-27";};}
24
+{name="freetype";value={sha256="0kck1fs1zmi24sr3d8h9p022k0hsacxsn2x9nmnqpnc35vh2hwp8";version="2020-02-19";};}
25
+{name="fs_query";value={sha256="0x45lzgy4fbjk9bjcswgnw5vk85zzargjz0nvzla9hfcif4px5a7";version="2020-02-27";};}
26
+{name="fs_report";value={sha256="1k7j55kbspb2cr2j05frmj62y5sqsks6d3xmzp3djl81lad4ipl2";version="2020-02-27";};}
27
+{name="fs_rom";value={sha256="17nmhkq318xdfwl8s5nc320wfnya02nfsh51yh2karqyawwssdsb";version="2020-02-27";};}
28
+{name="fs_tool";value={sha256="1m5jqr8znma4q0d6727fc5pg8xkfb7llp8k8xbjcl21pm9qsfdiy";version="2020-02-27";};}
29
+{name="global_keys_handler";value={sha256="10pl26fnrwkpmpz9fbsbwq6mh08mq3bjszam118qd373rssx9s7g";version="2020-02-27";};}
30
+{name="gpt_write";value={sha256="0dwr4dz0wm02jdwymsplyr58xa88l438f5dz6j2sq5qlpkjfsqsh";version="2020-02-27";};}
31
+{name="init";value={sha256="0acxks9v18hhnqj7r47r6njs3fvphlrvidcp7zkng0ldgpr17r80";version="2020-02-27";};}
32
+{name="input_filter";value={sha256="01y0x06wpcs2c9kp6ydwg9428sf13rk5rfrimmxafdprcfaxf07q";version="2020-02-27";};}
33
+{name="intel_fb_drv";value={sha256="04rprsl2kcsr5p70asmy6rgn1mv8klhb700mwgdr46cxb43pd55w";version="2020-02-27";};}
34
+{name="ipxe_nic_drv";value={sha256="1d1dz9hlc180m6h5gk55dwj9fdbvr8flj7x3f30kfa4x7l89l8cs";version="2020-02-27";};}
35
+{name="jpeg";value={sha256="1bwcyzyaq6w3vilgzd87k6h9fl15wlnpxac6k0aa94jdchvs1rq0";version="2020-02-19";};}
36
+{name="libarchive";value={sha256="1pk163zw7wvbvvbavlb4pzih2228ajcxvij7zqijihjvslxmzfk0";version="2020-02-19";};}
37
+{name="libc";value={sha256="1x1n4km30dzmbl8n9drhd0x613jn9zjij4hfwk5jwfyr3rrdv7z2";version="2020-02-27";};}
38
+{name="libcrypto";value={sha256="0qz5cbbpq6m114kds3jq1ky3iasrr0w2mm8jd555nv066x2xzdvj";version="2020-02-19";};}
39
+{name="libiconv";value={sha256="15sdm6chmrqdp6371ndqwj9w6hmdzg51js1j93rz3crrqvw30p4d";version="2020-02-19";};}
40
+{name="liblzma";value={sha256="1gyga5zg16qbvf5ksn336yy9rswxighkkasv1j6x365g59k8mi7m";version="2020-02-19";};}
41
+{name="libpng";value={sha256="1f3kn5nhfp3wfz7i00k58a868mgrnkqbp9glqfyn13gk3x4yd361";version="2020-02-19";};}
42
+{name="libssh";value={sha256="1gxfif09234b37wdx15vrpjj7r6lshpzd5qxd6d223svhdlfxd32";version="2020-02-19";};}
43
+{name="libssl";value={sha256="1xm9ab5iwdl08pb4cdhkyjfdwizc23vwk38vpsy0k7m0dssigls1";version="2020-02-19";};}
44
+{name="log_core";value={sha256="1npb3d00q9vhbz4q74wsqjlpbq6s6dbj811zp5hr56lc25xhlnyj";version="2020-02-27";};}
45
+{name="menu_view";value={sha256="06n188immbxds1ncj14lyqbk29y41c22w21qk1g5ajm4i8s53srz";version="2020-03-08";};}
46
+{name="mesa";value={sha256="1qqnpd1cfi1mf498ancpqh3jbzv7dbrqkbfb40b19sv2i60gakd5";version="2020-02-27";};}
47
+{name="nano3d";value={sha256="1hxi9slqca8qn5r09zawlzbicjj42wda87h0v097q5jc5d15rybn";version="2020-02-27";};}
48
+{name="ncurses";value={sha256="16a1kxjwii32r5lwg44d1alp1v9w0asjysxmnqdc16c6y5fjcw02";version="2020-02-19";};}
49
+{name="nic_router";value={sha256="0bfg0pijg8k9wxsms8ankpf7c21zbfxwf6ip3qq0c6ra8n94iyk6";version="2020-02-27";};}
50
+{name="nit_fader";value={sha256="0javnj011lkybn2bsq76ca0g10arbll0fvffg6lcxfy8a4wphk3l";version="2020-02-27";};}
51
+{name="nit_fb";value={sha256="153n36z52qgybn2spfgg4j6kf581r3lch87rbljwy5n6712jiaz9";version="2020-02-27";};}
52
+{name="nit_focus";value={sha256="0chhkc7nf3dyyhyw497x4x9bvpn295hlyc552f3pfyz61gfk99l8";version="2020-02-27";};}
53
+{name="nitpicker";value={sha256="1nwhfxlm72mnm82pkmifj4icmaxhzl4zrssiwcbfk5qam9448icx";version="2020-02-27";};}
54
+{name="noux";value={sha256="0gk500xf2w5aijn9ip0cmhh72f9yy0bgnlhkjh311sm52s1nj4gk";version="2020-02-27";};}
55
+{name="nvme_drv";value={sha256="07rrnx3ky14iff5gzzcd3ihsgjkmfx19hmh06g3v8jwvm8jhy1v4";version="2020-02-27";};}
56
+{name="part_block";value={sha256="0lwd6nh1kf2ylnp05q1m483mdgk4kh1yjkshyzsdxjyv1jl73bf4";version="2020-02-27";};}
57
+{name="platform_drv";value={sha256="0k9yqqqddirwflb6ix09w2q3y270ggyszjg59v398ampy0c8yw5p";version="2020-02-27";};}
58
+{name="posix";value={sha256="0sybmqgyp7fmvqcm8bzl5sjsvkkwq5dm8blfs0i2bk88saynjhzl";version="2020-02-27";};}
59
+{name="ps2_drv";value={sha256="129ngvdvf0q9f9qxqnakcqs5lfqn5ifgp2950vlkckcj3hr7cw78";version="2020-02-27";};}
60
+{name="qt5_component";value={sha256="1w6hfx6w1gwh3dv6rmmxlbjd7jypmr156lc4i4hv2f2w1xyl3mxv";version="2020-02-27";};}
61
+{name="qt5_core";value={sha256="1c400zmv7b3ckr3466136w84zdm2q8zqis0krlbwsrgb68y881k7";version="2020-02-27";};}
62
+{name="qt5_gui";value={sha256="0ykii1awiq3by6145c903150q0scvdpa6m51ns6ndi8a1k022vn7";version="2020-02-27";};}
63
+{name="qt5_printsupport";value={sha256="0bjx3m6ij0nmrrjn70q4z978apkszwrpq4kcxdb8p72793jzh8n9";version="2020-02-27";};}
64
+{name="qt5_qjpeg";value={sha256="12md0icqyvw660mwhkwds7qcnf89rbqygcfhcyn6dqgmw1879mc0";version="2020-02-27";};}
65
+{name="qt5_qpa_nitpicker";value={sha256="1z9slvl2ik38gq0r1f6wqqnpygd030hr4p15cip0919w7f31w38f";version="2020-02-27";};}
66
+{name="qt5_textedit";value={sha256="1r1xlsv3wzh92kcdaq2w10mrd0qp745kf8k9yqi1x8xh93drizpj";version="2020-02-27";};}
67
+{name="qt5_widgets";value={sha256="08i70mnh4pc88f9gfk7l325lrr4ykpbg8hz0rcjp684wsaip5c0y";version="2020-02-27";};}
68
+{name="ram_fs";value={sha256="01i9qvr2lp68prshs061i050z4f9dik282rhd324yx9kh8hy2kmk";version="2020-02-27";};}
69
+{name="report_rom";value={sha256="036s7i9fk9mg15rfcnvxk9g1ccl6w3k5kcrxg7p146xs7qbr7w0c";version="2020-02-27";};}
70
+{name="rom_filter";value={sha256="117sk4r36mlfx78m5lw3rkhva87qa3pw2kyhyc1ll05khq2xz19m";version="2020-02-27";};}
71
+{name="rom_reporter";value={sha256="0gwxl3340i2sw5qvipi1vghy7nmr1wcq80r0r6zyjyisk7lz1zlp";version="2020-02-27";};}
72
+{name="rtc_drv";value={sha256="1idwwx3ykymih7bkr2v3p2hjh0yij690g7c017jjxz81d9l4rm9d";version="2020-02-27";};}
73
+{name="rump";value={sha256="13l6fn8kysxr1j80npzs79xk9zd6xxqrhf4d0g20cy6pg6zk05yb";version="2020-02-27";};}
74
+{name="sandbox";value={sha256="0w97brp526i6hc3wwylsj5i73v4hqd327hkm0wc57d24psmmks6x";version="2020-02-27";};}
75
+{name="sculpt_manager";value={sha256="0b6b7c52jh60rc8gi8r5i94rs13s0vdrdfml02n6k1qqv3ngl5db";version="2020-03-08";};}
76
+{name="stdcxx";value={sha256="1z9drfc03118kiqqs2pg3cp5hpg93b8yb7vr0z23jsnkc101286b";version="2020-02-19";};}
77
+{name="terminal";value={sha256="1p6c4mclf596x2ji1qrh7smw6ydj9djf5ycw2akfpvypw8vj5db1";version="2020-02-27";};}
78
+{name="terminal_log";value={sha256="0znwmvwsssxk9d4qm86j2h3jyrfcj2473kbbzjfan2mzi5pmd28g";version="2020-02-27";};}
79
+{name="text_area";value={sha256="0cxd2i7xh1477lb5566r3nski0ax1sf3a2dg0l8m3av8ljinn8xy";version="2020-03-08";};}
80
+{name="themed_decorator";value={sha256="1kvxdikh6mcxgl2qfjgnypfmah30z3p8pqqba4lpf8llp7prb35y";version="2020-02-27";};}
81
+{name="usb_block_drv";value={sha256="1z3wq1xyzdm6glq49c2bjgs8n62qk5nshr10284w1dslj7jnna5x";version="2020-02-27";};}
82
+{name="usb_drv";value={sha256="0l7pwafqalijkvdqfwlbri9kw0337i0hc1gvsf2zvccnylyky48k";version="2020-02-27";};}
83
+{name="vbox5";value={sha256="0f8lmjwzhp2jqwh9p2gkfzrxsj6cybfw2x45fjxwxvxfnarn3p9a";version="2020-02-27";};}
84
+{name="vbox5-nova";value={sha256="0mf2jr3kmzbf21p9b74p3awq8hd5x2s8fkl2fkq5j189g62aisf1";version="2020-02-27";};}
85
+{name="verify";value={sha256="1xzp4571k0qx4j023sm4m2dq83wz8fravj291y2h0d2aa44451mc";version="2020-02-27";};}
86
+{name="vesa_drv";value={sha256="1xng9gmn19y1id5m57sy31lf2aswx17pcdsy1vyhn69gzr8m4mc1";version="2020-02-27";};}
87
+{name="vfs";value={sha256="1bvmi02nqhlh2qgqij4ylm5fpzs8j83hykyav59h62ms0ak12p6a";version="2020-02-27";};}
88
+{name="vfs_import";value={sha256="11h7p1inlk90pvqimqxcv4fvcv5abbg5rnrr4n4zkj2jx3xgvpb8";version="2020-02-27";};}
89
+{name="vfs_jitterentropy";value={sha256="06bms2sfpkqmgw36jj1yc0bw2np3lh2ihvvqwx0vf5w15wbfcg8z";version="2020-02-27";};}
90
+{name="vfs_lxip";value={sha256="0wb8cvs35h756mvyhwshwillzmg3c4lpbk2p2vkl3al0pvkv0p4k";version="2020-02-27";};}
91
+{name="vfs_ttf";value={sha256="07fkm7ql4lqa76zb10dcb2fsfdhx5n5s43813rvdhcigb83548vx";version="2020-02-27";};}
92
+{name="vim-minimal";value={sha256="0gn70h23q1crwii71xx0gw927ldcxz02nfhcl5rp9xw9ph7g579y";version="2020-02-19";};}
93
+{name="wifi_drv";value={sha256="00br710s3ank2xkykcv3vfsl2zh90w59gan0p63m6fpl9qsdq7bm";version="2020-02-27";};}
94
+{name="window_layouter";value={sha256="1vfqnw0blvj51qawdhnj7q5ky22rg7gm1vhzavnizbiffpx9rv1k";version="2020-02-27";};}
95
+{name="wm";value={sha256="01g97m0852h983y68ivy2cjwbb338hdsnqjjni235jp4qywzx1l5";version="2020-02-27";};}
96
+{name="zlib";value={sha256="1r75dz2pls5n31ldpq9fs5p3my909i75bshn0sylmaq91q38ly9c";version="2020-02-19";};}
95 97
 ]

+ 0
- 7
nfeske-list.nix View File

@@ -1,7 +0,0 @@
1
-[{
2
- name = "base-linux";
3
- value = {
4
-  sha256 = "1iw0sxwbz9l53hcqmiw6j73hfzzbh3dv2nwjjlj8hjw5k6ag4da7";
5
-  version = "2019-12-12";
6
- };
7
-}]

Loading…
Cancel
Save