64 Commits (68fd55daf85d9d4e715d4ae50d45e8014cdea9c2)
 

Auteur SHA1 Bericht Datum
  Daniel 68fd55daf8 README aktualisiert 3 jaren geleden
  Daniel 8d8db22104 Kursdetails aktualisiert 3 jaren geleden
  Daniel 155d62f6ac Benutze course-details für kursabhängige Daten 3 jaren geleden
  Daniel 7d6f1117b5 README hinzugefügt 3 jaren geleden
  Daniel 8b8ad2a36e Umstrukturierung 3 jaren geleden
  Daniel a8f80591df Beschreibung Arbeitsweise LaTeX umstrukturiert und erweitert 3 jaren geleden
  Daniel 0f64b06fe5 Eine Leerzeile 3 jaren geleden
  Daniel 7050817e63 LaTeX als Markup-Sprache 3 jaren geleden
  Daniel 541d058bce Zwei TODOs explizit gemacht 3 jaren geleden
  Daniel a7b48ad436 Finalen Quellcode kleiner 3 jaren geleden
  Daniel 04b2771d5c „Fragen“ nicht als Section 3 jaren geleden
  Daniel fc8f27f126 Ablauf „eingeblockt“ 3 jaren geleden
  Daniel 0b91d08190 Initiale Motivationsfolie 3 jaren geleden
  Daniel 7521a0519a Beispielfolien in der Einführung überarbeitet 3 jaren geleden
  Daniel 020f0fd2e8 Kleine Änderungen in der Einführung 3 jaren geleden
  Daniel 75d2749e6a Anfang Einführung umstrukturiert 3 jaren geleden
  Daniel 7f4a05d9a0 Move lecture preamble into trivial class file 3 jaren geleden
  Daniel 010f589cb1 Fix ProvidesClass statement for latexkurs-uebung.cls 3 jaren geleden
  Daniel 57cb83677a Rename class file for exercises 3 jaren geleden
  Daniel 67c286d595 Flatten htw-201516 directory 3 jaren geleden
  Daniel b81543b053 Remove htw-2015 directory 3 jaren geleden
  Daniel Borchmann 247d4075e3 Fixing dates for exercise sheets 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann c65d13168a Makros und Debugging 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 731bb0b8ec Beamer Handouts 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 8eca342b21 Beamer 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 4dc92098a1 TikZ 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 39b69c48e9 Typo 4 jaren geleden
  Tom Hanika 35a238ec65 Exercise sheet for TiKZ 4 jaren geleden
  Tom Hanika 34b7a6af1a Lecture 6 on TiKZ 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 7e6386d731 Unindenting stuff in exercise class file 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 8f4e8328c2 Lecture 5 on citations 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann b0eca62a55 Small fixes for third lecture 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 5d67a400ba Lecture on Math 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann d6221205ea Handout for lecture 02 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 91b86e72e8 Exercise 3 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 01cf664c17 Fixing example in lecture 02 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann afa9aa519d Fixing typo in lecture-01 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann ce69f70615 Lecture 02 — Basics 2 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann fc385c8c13 Automatically typesetting the title for exercise sheets 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 926779d444 Polishing lecture on mathematics 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 6d360c9442 Compiled new versions 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann f3ae4f5e30 Starting second lecture 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 95a46e3ad9 Cleaning up the preamble 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 56febb6f82 Adding a number for the first lecture 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 36670f43d3 Handout 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann e4b4258c39 Not doing the title manually in the first sheet 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 67979de993 Fixing small issue for handouts 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 6a33fcbbce Updated cls for exercise sheets 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 07cab06a8b Updated .gitignore 4 jaren geleden
  Daniel Borchmann 5064416fa0 Adding some missing old material 4 jaren geleden