64 Ревизии (68fd55daf85d9d4e715d4ae50d45e8014cdea9c2)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Daniel 68fd55daf8 README aktualisiert преди 3 години
  Daniel 8d8db22104 Kursdetails aktualisiert преди 3 години
  Daniel 155d62f6ac Benutze course-details für kursabhängige Daten преди 3 години
  Daniel 7d6f1117b5 README hinzugefügt преди 3 години
  Daniel 8b8ad2a36e Umstrukturierung преди 3 години
  Daniel a8f80591df Beschreibung Arbeitsweise LaTeX umstrukturiert und erweitert преди 3 години
  Daniel 0f64b06fe5 Eine Leerzeile преди 3 години
  Daniel 7050817e63 LaTeX als Markup-Sprache преди 3 години
  Daniel 541d058bce Zwei TODOs explizit gemacht преди 3 години
  Daniel a7b48ad436 Finalen Quellcode kleiner преди 3 години
  Daniel 04b2771d5c „Fragen“ nicht als Section преди 3 години
  Daniel fc8f27f126 Ablauf „eingeblockt“ преди 3 години
  Daniel 0b91d08190 Initiale Motivationsfolie преди 3 години
  Daniel 7521a0519a Beispielfolien in der Einführung überarbeitet преди 3 години
  Daniel 020f0fd2e8 Kleine Änderungen in der Einführung преди 3 години
  Daniel 75d2749e6a Anfang Einführung umstrukturiert преди 3 години
  Daniel 7f4a05d9a0 Move lecture preamble into trivial class file преди 3 години
  Daniel 010f589cb1 Fix ProvidesClass statement for latexkurs-uebung.cls преди 3 години
  Daniel 57cb83677a Rename class file for exercises преди 3 години
  Daniel 67c286d595 Flatten htw-201516 directory преди 3 години
  Daniel b81543b053 Remove htw-2015 directory преди 3 години
  Daniel Borchmann 247d4075e3 Fixing dates for exercise sheets преди 4 години
  Daniel Borchmann c65d13168a Makros und Debugging преди 4 години
  Daniel Borchmann 731bb0b8ec Beamer Handouts преди 4 години
  Daniel Borchmann 8eca342b21 Beamer преди 4 години
  Daniel Borchmann 4dc92098a1 TikZ преди 4 години
  Daniel Borchmann 39b69c48e9 Typo преди 4 години
  Tom Hanika 35a238ec65 Exercise sheet for TiKZ преди 4 години
  Tom Hanika 34b7a6af1a Lecture 6 on TiKZ преди 4 години
  Daniel Borchmann 7e6386d731 Unindenting stuff in exercise class file преди 4 години
  Daniel Borchmann 8f4e8328c2 Lecture 5 on citations преди 4 години
  Daniel Borchmann b0eca62a55 Small fixes for third lecture преди 4 години
  Daniel Borchmann 5d67a400ba Lecture on Math преди 4 години
  Daniel Borchmann d6221205ea Handout for lecture 02 преди 4 години
  Daniel Borchmann 91b86e72e8 Exercise 3 преди 4 години
  Daniel Borchmann 01cf664c17 Fixing example in lecture 02 преди 4 години
  Daniel Borchmann afa9aa519d Fixing typo in lecture-01 преди 4 години
  Daniel Borchmann ce69f70615 Lecture 02 — Basics 2 преди 4 години
  Daniel Borchmann fc385c8c13 Automatically typesetting the title for exercise sheets преди 4 години
  Daniel Borchmann 926779d444 Polishing lecture on mathematics преди 4 години
  Daniel Borchmann 6d360c9442 Compiled new versions преди 4 години
  Daniel Borchmann f3ae4f5e30 Starting second lecture преди 4 години
  Daniel Borchmann 95a46e3ad9 Cleaning up the preamble преди 4 години
  Daniel Borchmann 56febb6f82 Adding a number for the first lecture преди 4 години
  Daniel Borchmann 36670f43d3 Handout преди 4 години
  Daniel Borchmann e4b4258c39 Not doing the title manually in the first sheet преди 4 години
  Daniel Borchmann 67979de993 Fixing small issue for handouts преди 4 години
  Daniel Borchmann 6a33fcbbce Updated cls for exercise sheets преди 4 години
  Daniel Borchmann 07cab06a8b Updated .gitignore преди 4 години
  Daniel Borchmann 5064416fa0 Adding some missing old material преди 4 години