c3d2-web/xsl
2012-03-06 19:40:00 +01:00
..
datenspuren xsl/datenspuren: http-equiv="Content-Type" for UTF-8 2011-10-31 17:48:53 +01:00
atom.xsl Makefile: unify feeds & -archive, fix maxitems param 2012-03-06 19:34:55 +01:00
calendar-summary.xsl xsl/calendar-summary: skip events older than 1 year 2012-03-06 19:06:38 +01:00
calendar.xsl calendar: don't linkify event w/o <link/> 2011-11-02 02:01:04 +01:00
common.xsl ATOM, RSS, Podcast feeds: <link rel="payment"/> to Flattr 2012-02-04 02:34:41 +01:00
date.xsl xsl/date get-datestring: output date if hour=0 but minute!=0 2011-11-21 15:30:06 +01:00
ddate.xsl ddate.xsl: spelling bugfix 2010-03-21 00:51:46 +00:00
footer.xsl footer: powered by HTML5 logo 2011-04-07 20:08:54 +02:00
header.xsl xsl/datenspuren: http-equiv="Content-Type" for UTF-8 2011-10-31 17:48:53 +01:00
ical.xsl s/CATEGORY/CATEGORIES/ in ical 2009-05-10 12:06:38 +00:00
podcast.xsl xsl/podcast: rm debug 2012-03-06 19:37:28 +01:00
remind.xsl remind.xsl: linewrap fix, mention on news.html 2008-11-26 01:44:18 +00:00
rss.xsl xsl/rss: replace news <author/> with static mail@c3d2.de 2012-03-06 19:40:00 +01:00
xcal.xsl Datenquelle für xCal & iCal ist nun calendar-summary.xml, enthält alle Events 2007-11-18 13:22:53 +00:00
xhtml5.xsl xsl/xhtml5: news links at bottom of news.html 2012-02-01 19:52:58 +01:00