Commit Graph

7 Commits (d1e1dfa13d46f639b973c0a84fed422c38e83592)

Author SHA1 Message Date
toidinamai aaf53a3d5d Random changes just to please Sven are stupid.
git-svn-id: svn://svn.c3d2.de/c3d2-web/branches/toidinamais_coole_scheisse@80 31f61c52-7bfb-0310-b897-fc00f8a278f0
2005-12-29 16:49:55 +00:00
toidinamai 8277534b45 Random change just to please Sven.
git-svn-id: svn://svn.c3d2.de/c3d2-web/branches/toidinamais_coole_scheisse@79 31f61c52-7bfb-0310-b897-fc00f8a278f0
2005-12-29 16:46:00 +00:00
toidinamai d2a78ef251 I hate code duplication. :-)
git-svn-id: svn://svn.c3d2.de/c3d2-web/branches/toidinamais_coole_scheisse@78 31f61c52-7bfb-0310-b897-fc00f8a278f0
2005-12-29 11:19:01 +00:00
turbo24prg d174aa9c4b might work
git-svn-id: svn://svn.c3d2.de/c3d2-web/branches/toidinamais_coole_scheisse@72 31f61c52-7bfb-0310-b897-fc00f8a278f0
2005-12-28 19:05:30 +00:00
toidinamai 6c4b49cf4c News in verschiedenen Dateien weiter, news-rss.xml kaputt...
git-svn-id: svn://svn.c3d2.de/c3d2-web/branches/toidinamais_coole_scheisse@69 31f61c52-7bfb-0310-b897-fc00f8a278f0
2005-12-28 18:04:17 +00:00
toidinamai f7ac146450 ...
git-svn-id: svn://svn.c3d2.de/c3d2-web/branches/toidinamais_coole_scheisse@59 31f61c52-7bfb-0310-b897-fc00f8a278f0
2005-12-21 01:33:21 +00:00
sven a1e2ebd048 created branch
git-svn-id: svn://svn.c3d2.de/c3d2-web/branches/toidinamais_coole_scheisse@45 31f61c52-7bfb-0310-b897-fc00f8a278f0
2005-12-18 20:20:23 +00:00