Web-based Calendar Aggregator https://ticker.c3d2.de/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

25 wiersze
600 B

{
description = "Ticker calendar aggregator";
outputs = { self, nixpkgs }:
let
systems = [ "x86_64-linux" "i686-linux" "aarch64-linux" ];
forSystems = nixpkgs.lib.genAttrs systems;
in {
packages = forSystems (system:
import ./default.nix {
pkgs = nixpkgs.legacyPackages.${system};
}
);
defaultPackage = forSystems (system:
self.packages.${system}.ticker-serve
);
devShell = import ./shell.nix {
pkgs = nixpkgs.legacyPackages.x86_64-linux;
};
nixosModule = import ./nixos-module;
};
}