Преглед на файлове

pulsebert: use linux 4.19

container/radius
Astro преди 1 година
родител
ревизия
7abcc676b7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
 1. 1
  0
    hosts/pulsebert/configuration.nix

+ 1
- 0
hosts/pulsebert/configuration.nix Целия файл

@@ -17,6 +17,7 @@ in {
17 17
  # Use the systemd-boot EFI boot loader.
18 18
  boot.loader.systemd-boot.enable = true;
19 19
  boot.loader.efi.canTouchEfiVariables = true;
20
+ boot.kernelPackages = pkgs.linuxPackages_4_19;
20 21
 
21 22
  networking.hostName = "pulsebert"; # Define your hostname.
22 23
  # networking.wireless.enable = true; # Enables wireless support via wpa_supplicant.

Loading…
Отказ
Запис