Home of www.c3d2.de + www.datenspuren.de https://www.c3d2.de
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
c3d2-web/xslfo/datenspuren/schedule/Makefile

80 lines
3.8 KiB

EXPORT_DIR=../../../content/static/datenspuren/fahrplan
FOP=fop
FOP_FLAGS=-d
XSLT=xsltproc
XSLT_FLAGS=--novalid
XEP=~/Java/XEP/xep
FOP_FILES=day_2010-10-16.pdf day_2010-10-17.pdf
all: $(FOP_FILES)
day_%.de.html: $(EXPORT_DIR)/day/%.de.html
cp $< $@
schedule.de.xml: $(EXPORT_DIR)/schedule.xml
cp $< $@
day_%.xml: day_%.de.html day_schedule.xsl schedule.de.xml
$(XSLT) $(XSLT_FLAGS) day_schedule.xsl $<|ruby schedule_add_spans.rb > $@
day_%_hyphenated.xml: day_%.xml
sed -e 's/Festplattenverschlüsselung/Fest\&#173;platten\&#173;ver\&#173;schlüs\&#173;sel\&#173;ung/' \
-e 's/datenschutzfreundlicher/da\&#173;ten\&#173;schutz\&#173;freund\&#173;licher/' \
-e 's/Missbrauchspotential/Miss\&#173;brauchs\&#173;po\&#173;tent\&#173;ial/' \
-e 's/Alltag/All\&#173;tag/' \
-e 's/einfachen/ein\&#173;fach\&#173;en/' \
-e 's/Pseudonymisierung/Pseu\&#173;do\&#173;nymi\&#173;sier\&#173;ung/' \
-e 's/Bundesverfassungsgericht/Bun\&#173;des\&#173;ver\&#173;fas\&#173;sungs\&#173;gericht/' \
-e 's/Verfassungsgerichtsentscheidungen/Ver\&#173;fas\&#173;sungs\&#173;gerichts\&#173;ent\&#173;scheidungen/' \
-e 's/Konsequenzen/Kon\&#173;se\&#173;quenz\&#173;en/' \
-e 's/Telefonüberwachung/Tele\&#173;fon\&#173;über\&#173;wach\&#173;ung/' \
-e 's/dauerüberwachten/dauer\&#173;über\&#173;wach\&#173;ten/' \
-e 's/wirkungsvoll/wir\&#173;kungs\&#173;voll/' \
-e 's/Durchsuchung/Durch\&#173;such\&#173;ung/' \
-e 's/Bundesdatenschutzgesetzes/Bundes\&#173;daten\&#173;schutz\&#173;gesetzes/' \
-e 's/Rahmenbedingungen/Rahmen\&#173;beding\&#173;ung\&#173;en/' \
-e 's/Datenschutz/Daten\&#173;schutz/' \
-e 's/Datenschutzfreundliche/Daten\&#173;schutz\&#173;freund\&#173;liche/' \
-e 's/Kommunikation/Kom\&#173;mu\&#173;ni\&#173;ka\&#173;tion/' \
-e 's/Zwischenspeichern/Zwi\&#173;schen\&#173;spei\&#173;chern/' \
-e 's/Sicherheitsarchitektur/Sich\&#173;er\&#173;heits\&#173;archi\&#173;tek\&#173;tur/' \
-e 's/kontrollierten/kon\&#173;troll\&#173;ier\&#173;en/' \
-e 's/unauslöschliche/un\&#173;aus\&#173;lösch\&#173;liche/' \
-e 's/Gruppen/Grup\&#173;pen/' \
-e 's/Überwachung/Über\&#173;wach\&#173;ung/' \
-e 's/leverage/lever\&#173;age/' \
-e 's/information/in\&#173;for\&#173;ma\&#173;tion/' \
-e 's/Unsicherheiten/Un\&#173;sich\&#173;er\&#173;heit\&#173;en/' \
-e 's/zwischen/zwi\&#173;schen/' \
-e 's/Datenpaketen/Da\&#173;ten\&#173;pa\&#173;ket\&#173;en/' \
-e 's/Optimierungsmöglichkeiten/Op\&#173;ti\&#173;mier\&#173;ungs\&#173;mög\&#173;lich\&#173;keiten/' \
-e 's/zivilgesellschaftliche/zi\&#173;vil\&#173;ge\&#173;sell\&#173;schaft\&#173;liche/' \
-e 's/Entwicklungspsychologie/Ent\&#173;wick\&#173;lungs\&#173;psy\&#173;cho\&#173;lo\&#173;gie/' \
-e 's/Demokratie/Demo\&#173;kra\&#173;tie/' \
-e 's/veranstaltung/\&#173;ver\&#173;an\&#173;stalt\&#173;ung/' \
-e 's/Arbeitspsychologischer/Ar\&#173;beits\&#173;psy\&#173;cho\&#173;lo\&#173;gisch\&#173;er/' \
-e 's/Arbeitspsychologischer/Ar\&#173;beits\&#173;psy\&#173;cho\&#173;lo\&#173;gisch\&#173;er/' \
-e 's/\&lt;\&lt;\&lt;\/\&gt;\&gt;/\&lt;\&lt;\&lt;\&#65279;\/\&#65279;\&gt;\&gt;/' \
-e 's/Bestandsaufnahme/Be\&#173;stands\&#173;auf\&#173;nah\&#173;me/' \
-e 's/Zensurmaßnahmen/Zen\&#173;sur\&#173;maß\&#173;nahmen/' \
-e 's/alltäglicher/all\&#173;täg\&#173;lich\&#173;er/' \
-e 's/ungewöhnlichen/un\&#173;ge\&#173;wöhn\&#173;lich\&#173;en/' \
-e 's/Regionaltreffen/Reg\&#173;io\&#173;nal\&#173;tref\&#173;fen/' \
-e 's/Gameshow/Game\&#173;show/' \
-e 's/Informationszeitalter/In\&#173;for\&#173;ma\&#173;ti\&#173;ons\&#173;zeit\&#173;alt\&#173;er/' \
< $< > $@
#cp $< $@
day_%.fo: day_%_hyphenated.xml schedule-fo.xsl
$(XSLT) $(XSLT_FLAGS) -o $@ schedule-fo.xsl $<
day_%-xep.pdf: day_%.fo
$(XEP) -fo $< -pdf $@
day_%.pdf: day_%.fo
$(FOP) $(FOP_FLAGS) -fo $< -pdf $@
clean:
rm -f day_*.{xml,xhtml,html} schedule.de.xml